logo
søgeikon

Investorbreve

2023

Halvårsbrev 2023
16.08.2023
Vores selskaber fortsatte med at levere solide driftsresultater gennem de første 6 måneder af 2023 og understregede dermed deres stærke og attraktive evne til at øge indtjeningen i et langsigtet, stabilt og forudsigeligt tempo. Vi skylder en stor tak, til de mere end to millioner ansatte i vores knap 40 selskaber på tværs af vores globale og danske porteføljer, for deres dedikerede indsats for at beskytte og øge værdien af vores og vores medinvestorers kapital.
Årsbrev 2023
06.02.2024
Vores selskaber fortsatte med at levere solide driftsresultater i 2023 og understregede dermed deres stærke og attraktive evner til at øge indtjeningen over lang sigt i et stabilt og forudsigeligt tempo. Vores globale portefølje leverede en indtjeningsvækst på 11 procent, mens det sammenlignelige tal for vores danske portefølje var 16 procent. Over de seneste 5, 10 og 15 år har vores globale og danske portefølje leveret en indtjeningsvækst på henholdsvis 11-13 og 9-18 procent.

2022

Halvårsbrev 2022
26.08.2022
Årets første seks måneder var i den grad præget af usikkerhed og begrænset sigtbarhed for samfund, økonomier og virksomheder verden over. Høj og stigende inflation, stigende renter, fortsatte udfordringer i de globale forsyningskæder, en pandemi, der endnu ikke er overstået og fortsat hærger i Kina, krig, betydelig geopolitisk uro og historisk lav forbrugertillid, gjorde første halvår 2022 til et udfordrende et af slagsen.
Årsbrev 2022
17.02.2023
Efter mange år med lave og faldende renteniveauer blev 2022 et paradigmeskifte i takt med at centralbankerne verden over begyndte at hæve renterne i bestræbelsen på at bekæmpe en historisk høj inflation. Det skete i kølvandet på krig og geopolitisk usikkerhed, skyhøje energipriser (specielt i Europa), historisk lav forbrugertillid og COVID-19 pandemien, der endnu ikke havde sluppet sit tag i det kinesiske samfund. Frygten for en alvorlig recession voksede derfor hos både forbrugere og investorer. Samlet set var det en cocktail, der medførte usædvanligt store udsving på finansmarkederne og faldende priser på de fleste aktivklasser.

2021

Halvårsbrev 2021
17.08.2021
Det er naturligt at fokusere på, hvilke langsigtede konsekvenser vi kommer til at se som følge af coronavirussen, som trods en massiv indsats fra sundhedsvæsener, regeringer, centralbanker og private virksomheder har vist sig sværere end ventet at få bugt med. Vi kan også godt forstå, hvis nogle undrer sig over, hvorfor aktiekurserne er fortsat med at stige midt under en global sundhedskrise uden fortilfælde i nyere tid.
Årsbrev 2021
14.03.2022
Ganske utraditionelt indleder vi vores Årsbrev for 2021 med vores refleksioner på den kontekst, vi investerer i her i begyndelsen af 2022. To måneder inde i 2022 påbegyndte Rusland en invasion af Ukraine. Allerede inden invasionen havde bekymringer om inflation og renteforøgelser skabt uro på de finansielle markeder, og med krigens udbrud har året haft en begyndelse med kursfald drevet af frygt.

2020

Halvårsbrev 2020
03.08.2020
Første halvdel af året 2020 har på mange måder været en ekstrem periode, hvorfor vi ekstraordinært også valgte at udgive et kvartalsbrev for første gang siden opstarten af BLS. Udsvingene på aktiemarkedet var historisk store, og i det ekstreme miljø ønskede vi at kommunikere vores oplevelse af situationen og vurdering af fremtiden for vores selskaber til vores medinvestorer. Andet kvartal bød også på store udsving, om end knap så voldsomt – og kurserne var klart opadgående i dette kvartal.
Kvartalsbrev 2020
01.04.2020
Første kvartal har på mange planer været en usædvanlig og ekstrem periode, og vi har derfor også valgt at lave en, for os, usædvanlig kvartalsvis opdatering på perioden siden vores årsbrev, da skriveprocessen af årsbrevet sluttede, inden corona-virus blev et globalt eskalerende problem. Vores verden ændrer sig hastigt i disse tider, og indholdet i dette kvartalsbrev er derfor et udtryk for, hvordan vi i skrivende stund analyserer og vurderer udviklingen.
Årsbrev 2020
01.03.2021
2020 forløb på en måde, som nogen næppe ved årets begyndelse havde kunnet forestille sig. Den globale coronapandemi var årsag til betydeligt stress, både i forhold til den globale økonomi, de finansielle markeder, folkesundheden og de betydelige bekymringer som coronasmitten medførte på alle samfundsniveauer. Trods dette sluttede året med absolutte positive og robuste aktieafkast.

2019

Halvårsbrev 2019
01.08.2019
Vi er glade for igen at kunne berette, at vores selskaber fortsætter med at vokse og skabe værdi. Som langsigtede medejere af højkvalitetsselskaber har vi fokus på at monitorere, at virksomhederne fastholder deres stærke konkurrencemæssige fordele og gode markedspositioner gennem attraktive og forudsigelige forretningsmodeller.
Årsbrev 2019
01.03.2020
2019 blev endnu et år fyldt med politiske overskrifter, hvor emner som handelskrige og Storbritanniens udtrædelse af EU trak mange overskrifter. På de finansielle markeder var det som helhed et år præget af betydelige positive kursudviklinger, hvor man skulle lede længe i de større aktieindeks for at finde markeder med negativ kursudvikling, og hvor særligt, nærmest vanen tro, amerikanske selskaber samt teknologisektoren havde en særlig stærk kursudvikling.

2018

Halvårsbrev 2018
03.09.2018
Vi i BLS Capital er glade for, at vores selskaber klarer sig godt og står stærkt positioneret til de muligheder og udfordringer, som fremtiden bringer. Vi vurderer, at deres forretninger står til at vinde markedsandele i voksende markeder, hvor stærke konkurrencefordele over for nye og gamle konkurrenter tillader dem at have stigende indtjeningsmarginer og attraktive afkast på den investerede kapital.
Årsbrev 2018
01.03.2019
2018 blev et år på de finansielle markeder præget af større end normale kursudsving, kombineret med noget man godt kan tillade sig at kalde for et politisk cirkus. 2018 bød også på en række omrokeringer i porteføljen, hvor nogle selskaber, som vi har været medejere af i mange år, af forskellige årsager ikke længere er en del af vores porteføljer.

2017-2008

Halvårsbrev 2008
01.08.2008
Siden etableringen af Specialforeningen BL&S Invest, afdeling Danske Aktier 26. februar 2008 har vi som rådgivere været travlt beskæftiget med at skabe fundamentet for en langsigtet værditilvækst for afdelin- gens medinvestorer. I dette arbejde har det været afgørende at kunne identificere selskaber, der har en forudsigelig og robust forretningsmodel, der er fokuseret på kontinuerlig værdiskabelse. Selskaber, som vi oprigtigt har det godt med, også når markederne er turbulente, som de er i øjeblikket.
Årsbrev 2008
01.04.2009
Vi må konstatere, at vi i 2008 på ingen m de har opnået vores primære mål med vores virksomheds-investeringer, som er at skabe absolutte positive afkast til os selv og vores medinvestorer.
Halvårsbrev 2009
01.09.2009
Det har indtil videre været et særdeles turbulent 2009 overalt i samfundet og ikke mindste på de finansielle markeder. Kursudsvingene på aktiemarkederne har været på ekstreme niveauer, specielt i begyndelsen af 2009, og uden fornuftig kobling til værdien af de børsnoterede selskabers fremtidige pengestrømme.
Årsbrev 2009
01.03.2010
Efter vinter kommer vår, og heldigvis kan vi sammen se tilbage på 2009 med en stor portion glæde. Virksomhederne i BL&S Invests afdelinger kunne over en bred kam i 2009 skabe værditilvækst i form af gode regnskaber med tilhørende frie pengestrømme, trods blæst i den globale økonomi.
Halvårsbrev 2010
02.08.2010
De seneste to år har været uhørt turbulente, men samtidig været en syretest på investeringsfilosofien i BL&S Capital Management. Vi har set vores formue blive halveret i afdeling Danske Aktier på grund af kurs- fald, men også at de medinvestorer som fastholdt deres investeringer, hvilket heldigvis har været stort set alle, i dag godt og vel har vundet det tabte ind igen.
Årsbrev 2010
01.03.2011
Masser af penge, men hvordan kan de anvendes bedst? Det er den lykkelige udfordring, som langt hovedparten af vores porteføljeselskaber står i her i begyndelsen af 2011.
Halvårsbrev 2011
01.09.2011
En stor del af første halvår 2011 har været karakteriseret ved et næsten dagligt mediemæssigt bombardement med negative økonomiske nyheder om astronomiske statslige gældssætninger, arbejdsløshed, svagt privatforbrug, bekymringer for ejendomsmarkederne i blandt andet Kina, USA og Danmark og senest nedjusteringen af den amerikanske kreditværdighed. Siden halvårets af- slutning har der været markant modgang på de globale aktiemarkeder, hvilket også har ramt porte- føljeselskaberne i BLS Invest.
Årsbrev 2011
02.04.2012
Hvad er det for en mærkelig mekanisme, der med mellemrum giver os kollektiv hukommelsestab? Selv om vi alle - gennem hele vores levetid - har oplevet, at opgangsperioder og nedgangs-perioder med usvigelig sikkerhed har afløst hinanden, så kom nedturen i 2008 fuldstændig bag på alle.
Halvårsbrev 2012
03.09.2012
Eksperterne jamrede... imens steg aktierne Første halvår af 2012 blev vi nærmest tæppebombet med triste økonomiske analyser og elendige forudsigelser. Om konsekvenserne af euroens mulige forstående sammenbrud. Om stigende stats- lig gældsætning. Om lavere global økonomisk vækst. Om høj og stigende arbejdsløshed. Om en bekymrende prisudvikling på flere ejendomsmarkeder. Og så videre.
Årsbrev 2012
01.04.2013
2012 blev et godt år for investorerne i Specialforeningen BLS Invest. Det er særdeles tilfredsstillende, at begge afdelinger i Specialforeningen BLS Invest opnåede positive afkast i 2012. Afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 24,3% efter omkostninger, og afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 20,7% efter omkostninger. Det skal bemærkes at det historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast.
Halvårsbrev 2013
02.09.2013
Et godt BLS halvår – både i Danmark og globalt BLS Invests bestyrelse finder det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i første halvår 2013. BLS Invests afdeling Danske Aktier opnåede et afkast på 9,2 procent efter alle omkostninger, og BLS Invests afdeling Globale Aktier opnåede et afkast på 11,6 procent efter alle omkostninger.
Årsbrev 2013
03.03.2014
Et godt år – både her og der 2013 blev et godt år for afdelingerne i BLS Invest – både i Danmark og globalt. Selvom historiske afkast ikke kan drages som slutning for afdelingernes fremtidige afkast, så er det tilfredsstillende, at begge foreningens afdelinger opnåede pæne positive absolutte afkast i 2013.
Halvårsbrev 2014
01.08.2014
Business as usual hos BLS – endnu et halvår med pæn vækst I første halvdel af 2014 har afdeling Danske Aktier opnået et afkast på 5,8 procent efter omkostninger og inkluderet geninvesteret udbytte, mens OMX Copenhagen Capped har haft et afkast på 17,3 procent. Siden etableringen den 26. februar 2008 har afdelingen opnået et afkast inklusiv geninvesterede udbytter på 88,2 procent efter alle omkostninger.
Årsbrev 2014
02.03.2015
De første mange år i Kapitalforeningen BLS Invest klarede afdelingerne sig hvert år væsentligt og målbart bedre end aktiemarkedet generelt. Resultaterne er skabt gennem anvendelse af en dokumenteret investeringsstrategi, som er vores faste grundlag for udvælgelsen af samtlige højkvalitetsselskaber i porteføljerne. Det har givet gode resultater for langsigtede investorer i afdelingerne. Vi forventer dette vil fortsætte, og investeringsstrategien ligger fast.
Halvårsbrev 2015
03.08.2015
Et godt halvår på mange måder Den positive stemning på de finansielle markeder er fortsat ind i 2015 understøttet af en historisk lempelig pengepolitik fra centralbankerne verden over, en lavere oliepris, en styrket USD samt en solid indtjeningsvækst hos de fleste virksomheder. Det har dog ikke skortet på negative overskifter i den seneste tid. Medierne har særligt fokuseret på usikkerheden omkring en afmatning af den økonomiske vækst i Kina og gældsituationen i Grækenland, hvilket til tider har dikteret udviklingen på aktiemarkederne
Årsbrev 2015
01.03.2016
Vi i BLS Capital kunne i 2015 glæde os over en positiv udvikling for de virksomheder, vi sammen har investeret i. Og endnu mere glædeligt tyder alt på, at selskaberne i vores porteføljer igen i år vil gøre det, de er bedst til: Nemlig at tilpasse sig en verden under stadig forandring med henblik på at maksimere værdiskabelsen til ejerne.
Halvårsbrev 2016
01.08.2016
Vi kan fortsat glæde os over en positiv udvikling og værdiskabelse i de virksomheder, vi sammen har investeret i. Det gælder også for den første halvdel af 2016, selvom aktiekurserne siden januar har været præget af flere stemningsskifter på de finansielle markeder.
Årsbrev 2016
01.03.2017
Vi ser årsbrevet som en af årets store begivenheder, hvor vi kan kommunikere til alle medinvestorer om vores selskabers udvikling, den aktuelle kvalitet af porteføljerne og hvordan vi ser disse positioneret fremadrettet.
Halvårsbrev 2017
01.08.2017
Vi har vanen tro været ved tasterne for med stor glæde at informere jer om, hvordan det går med vores porteføljer, og de selskaber der skal drive værdierne i disse. Og den korte version af dette nyhedsbrev er, at vi har haft et godt første halvår med pæne absolutte afkast baseret på solid fremgang i virksomhedernes forretninger. Og endnu vigtigere så kan vi se tilbage på snart ti år som ”stock-pickers”, og vi er tilfredse med de langsigtede afkast, der er opnået i perioden.
Årsbrev 2017
01.03.2018
Med udgangen af 2017 er der nu gået ti år siden stiftelsen af BLS Invest, og vi kan se tilbage på en tid, hvor aktiemarkederne for størstedelen har været opadgående, på trods af en start med en af historiens største finansielle kriser. Vi er tilfredse med den langsigtede værdiskabelse, som vores medinvestorer har deltaget i, og ser positivt på mulighederne for fortsat at opleve langsigtet positiv værditilvækst.